Tartalomjegyzék

 1. Megnevezések definiálása
 2. Milyen adatokat gyűjtünk?
 3. Mire használjuk a Tőled kapott információkat?
 4. Hogyan védjük az adataid?
 5. Hogyan őrizzük az adatokat?
 6. Küldünk bármilyen információt külső fél számára?
 7. Harmadik fél
 8. Külső szolgáltatók
 9. Az adatkezelés jogalapja
 10. Az Ön mint érintett személy jogai
  10.1 Áttekintés
  10.2 Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján
  10.3 Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján
  10.4 Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján
  10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
  10.6 Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján
  10.7 Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján
  10.8 Adatvédelmi hatósági eljárás
 11. Használunk sütiket?
 12. Cookie-k módosítása, törlése
 13. Beleegyezéseddel
 14. Változtatások az Adatvédelmi irányelvekben

1. Megnevezések definiálása

 • Weboldal vagy Vaperina vagy Honlap: vaperina.cc internetes tartomány alatt elérhető tartalom, csak és kizárólag, a 18. életévüket betöltött személyek számára elérhetők!
 • Felhasználó: Az a 18. életévét betöltött személy, aki felhasználói fiókot hozott létre illetve böngészi ezt a Weboldalt.

2. Milyen adatokat gyűjtünk?

Információkat gyűjtünk tőled, amikor regisztrálsz az oldalon és adatokat gyűjtünk, amikor használod a Vaperinát az itt megosztott tartalmak kiértékelése alapján.

Amikor regisztrálsz a honlapunkon, megkérhetünk, hogy add meg a neved és e-mail címed. Azonban regisztráció nélkül is felkeresheted a weboldalt. Az e-mail címed, egy egyedi linket tartalmazó e-mail igazolja. Ha arra a linkre rákattintasz, tudjuk, hogy az e-mail cím hozzád tartozik.

Regisztráláskor és bejelentkezésnél rögzíthetjük az IP-címed. Megőrizhetünk olyan szervernaplókat is, amelyek tartalmazzák a szerverünknek küldött kérések IP-címét. Ezek az adatok titkosítottak és nem publikusak, harmadik fél számára sosem adjuk ki.


3. Mire használjuk a Tőled kapott információkat?

A begyűjtött információt a következő módok egyikén használhatjuk fel:

 • A felhasználói élmény javításához — a Tőled kapott információk segítenek abban, hogy jobban reagáljunk az egyéni igényeidre.
 • Az oldal fejlesztéséhez — folyamatosan törekszünk weboldalunk fejlesztésére a Tőled kapott információk és visszajelzések alapján.
 • Az ügyfélszolgálat javítása — a Tőled kapott információk segítenek abban, hogy hatékonyabban reagáljunk az ügyfélszolgálati igényekre és a támogatási igényekre.
 • Időszakos e-mailek küldése — A megadott e-mail cím felhasználható információk küldésére, értesítésekre, ha szeretnéd.

4. Hogyan védjük az adataid?

Számos biztonsági intézkedést hajtunk végre személyes adataid biztonságának megőrzése érdekében. Ezekről az intézkedésekről a Gépházban találhatsz bővebb információt. Folyamatosan törekszünk a lehető legmodernebb technológiát alkalmazni, melyben a felhasználók adatainak biztonsága mindig kiemelt fontosságot élvez.


5. Hogyan őrizzük az adatokat?

Minden napló fájl titkosítva van a szerverünkön:

 • A szerver naplókat, amik tartalmazhatják a felhasználók IP címeit nem őrizzük meg a szerverünkön 90 napnál tovább…
 • A regisztrált felhasználók bejelentkezéséhez és egyéb társított IP-címeket legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

6. Küldünk bármilyen információt külső fél számára?

Soha semmilyen körülmények között nem adjuk át a személyes adataid harmadik fél számára!


7. Harmadik fél

Időnként, belátásunk szerint, harmadik fél termékeit vagy szolgáltatásait is felvehetjük weboldalunkra. Ezekre a harmadik fél webhelyekre külön és független adatvédelmi politikák vonatkoznak. Ezért nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget ezen összekapcsolt webhelyek tartalmáért és tevékenységeiért. Mindazonáltal arra törekszünk, hogy megóvjuk webhelyünk integritását, és természetesen örömmel fogadunk minden visszajelzést ezekről a webhelyekről.


8. Külső szolgáltatók

A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével, készülékével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén, készülékén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el:


9. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó adatait visszavonásig tároljuk, és harmadik fél számára nem adjuk ki.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok az általunk kezelt online felületeken keresztül végzett adatkezelésekre (kapcsolatfelvétel) az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az Infotv. 20. cikke (1) bekezdés szerint „az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező”

Az Infotv. 3. cikke 7. pontja alapján hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok (…) kezeléséhez.”

Az alábbi linkre kattintva elérhető a jogszabály hatályos szövege:

10. Az Ön mint érintett személy jogai

10.1 Áttekintés

A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

 • az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke alapján
 • a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján
 • az általunk tárolt adatok törléséhez való a GDPR 17. cikke alapján
 • az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján
 • a tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.

10.2 Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján

Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

 • a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
 • felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga
 • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
 • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

10.3 Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

10.4 Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.

10.6 Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az alábbi linkre kattintva elérhető a jogszabály hatályos szövege:

10.7 Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

10.8 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

11. Használunk sütiket?

Igen. A sütik -angolul cookie- apró információcsomagok, amelyet a meglátogatott webhely küld a felhasználó böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. Ezek az adatrészletek a felhasználó számítógépén, böngészőjében kerülnek tárolásra. Ezek a sütik lehetővé teszik a webhely számára, hogy felismerjék a böngésződet, és például ha van regisztrált fiókod, társítsa azt a regisztrált fiókodhoz.

Sütik használatával megértjük és mentjük a jövőbeni látogatásokra vonatkozó beállításaid és összesített adatokat gyűjtünk a webhely forgalmáról és a webhely interakciójáról, hogy a jövőben jobb webhely-élményt és eszközöket kínálhassunk.

Vaperina által alkalmazott sütik leírása

A Weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján, alapvető azaz Vaperina megfelelő működése érdekében nélkülözhetetlen sütik. Ezért ezek a sütik a Weboldal böngészésével automatikusan elfogadásra kerülnek. A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe és a böngészője mindaddig megtart, amíg azok időtartama le nem jár vagy a látogató nem távolítja el.

Alapvető (Nélkülözhetetlen) sütik

Ezek a sütik biztosítják a Weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, nélkülük nehezebben vagy egyáltalán nem biztosítható a Weboldal megfelelő használata. Az alapvető sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a Weboldal használatáról.


Az általunk használt cookiek:

Megnevezés Alapvető Lejárat Leírás Személyes adatot tartalmaz
email Igen Munkamenet A fiók létrehozása, a bejelentkezés vagy a jelszó visszaállítása során használt az űrlap előre kitöltéséhez. Akkor jön létre, amikor az e-mail cím az URL-ben lekérdezési paraméterként van megadva. Igen
destination_url Igen Munkamenet A bejelentkezés során a kért oldalra való átirányításra szolgál. Akkor jön létre, amikor a felhasználó felkeresi a hitelesítést igénylő URL-t. A rendszer a bejelentkezési oldalra irányítja át őket, és a cookie-ból származó érték a hitelesítés után visszairányítja az eredetileg kért URL-re. Hitelesítés után törlésre kerül. Nem
theme_ids Igen 1 év Megjegyzi a felület személyre szabását. A személyes beállítások megváltoztatásakor jön létre. Nem
color_scheme_id Igen 1 év Megjegyzi a színösszeállítás személyre szabását, ha nincs bejelölve a „Legyen ez az alapértelmezett színösszeállítás az összes eszközömön” jelölőnégyzet. A személyes beállítások megváltoztatásakor jön létre. Törlésre akkor kerül, ha a személyes beállítások visszaállnak az alapértelmezettre. Nem
dark_scheme_id Igen 1 év Megjegyzi a színséma személyre szabását, ha nincs bejelölve a „Legyen ez az alapértelmezett színösszeállítás az összes eszközömön” jelölőnégyzet. A személyes beállítások megváltoztatásakor jön létre. Törlésre akkor kerül, ha a személyes beállítások visszaállnak az alapértelmezettre. Nem
text_size Igen 1 év Megjegyzi a felhasználói szövegméret személyre szabását, ha nincs bejelölve a „Legyen ez az alapértelmezett szövegméret az összes eszközömön” jelölőnégyzet. A személyes beállítások megváltoztatásakor jön létre. Törlésre akkor kerül, ha a személyes beállítások visszaállnak az alapértelmezettre. Nem
cn Igen Munkamenet Felhasználói értesítések. Az értesítésre kattintás után jött létre. Az oldal betöltésekor törölve. Nem
_t Igen 1440 óra Hitelesítés után készül. Kijelentkezés után törlésre kerül. Nem
_forum_session Igen Munkamenet Munkamenet sütik. Az oldal betöltésekor jön létre. Nem
dosp Igen Következő oldalmegtekintés Ideiglenes süti, amely tájékoztatja a felhasználót a szolgáltatás megtagadásáról. Az oldal betöltésekor jön létre. Nem
cookietest Igen Munkamenet Ellenőrzi, hogy a cookie-k engedélyezve vannak-e. Akkor jön létre, ha a hitelesítés nem biztosítja a cookie-k engedélyezését (a letiltott cookie-k a sikertelenség okai lehetnek). Nem
banner_closed Igen 1 hét Megjegyzi az oldal tetején elhelyezett támogatási banner bezárását a „talán majd később” gombra kattintva Nem
banner_collapsed Igen 1 hét A felhasználó böngészőjében megjegyzi az oldal tetején elhelyezett támogatási banner kibontását a „támogatási módok” gombra kattintva. Nem
banner_donated Igen 1 hónap Megjegyzi az oldal tetején elhelyezett támogatási banner bezárását a „támogattam már ebben a hónapban” gombra kattintva. Nem
cookie_consent Igen 1 év Megjegyzi a cookie banner elfogadását a „Köszi, elfogadom!” gombra kattintva. Nem

A Weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. Ezen szolgáltatók azonban a sütiket a Vaperinától függetlenül, saját működésük érdekében helyezik el. Ilyen szolgáltató pl.: (YouTube). A YouTube ideiglenes sütiket helyez el a böngészőben minden alkalommal amikor a felhasználó valamely YouTube -ról megosztott, beágyazott videót néz. Ezek a cookie-k a lejátszás végeztével, illetve az adott téma elhagyása után törlődnek a böngészőből.


12. Cookie-k módosítása, törlése

Hogyan ellenőrizhetők és módosíthatók a süti beállítások?

A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ez a beállítás általában megváltoztatható. Az oldal használata során a böngésződben tárolt cookie-k egy része olyan formában kerül tárolásra, amit technológiai okokból nem tudunk törölni, módosítani a böngésződből.


13. Beleegyezéseddel

Az oldalra való regisztrációddal elfogadod ezt az adatvédelmi nyilatkozatot.


14. Változtatások az Adatvédelmi irányelvekben

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezeket a irányelveket bármikor, előzetes értesítés nélkül frissítsük vagy módosítsuk. A vaperina.cc használatát és az esetleges változtatásokat követően, beleegyezel abba, hogy a megváltozott irányelveket kövesd. Ezért javasoljuk, hogy tekintsd át ezeket az irányelveket mindaddig, amíg ezt a webhelyet használod.

Legutóbb frissítve: 2023.04.29.
Létrehozva: 2020.04.06.